Odstąpienie od Umowy

1. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne Oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia dostawy, na adres

Onlybio.life SA, ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz, Polska

1.1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia oraz Zwrot towaru przed upływem 14 dni. 

1.2. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Klienta i Sprzedawcy, adres Klienta, wskazanie numeru Zamówienia, wskazanie danych niezbędnych do dokonania zwrotu Należności oraz dane kontaktowe. 

1.3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, uważana jest ona za niezawartą. 

1.4. Podstawą zwrotu jest dołączenie Dowodu zakupu towaru. 

1.5. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy.

2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Klienta, w tym ceny produktów oraz kosztów dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. 

3. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia, do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności co nastąpi wcześniej.

4. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, ponosi Konsument.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu 

do umowy: 

5.1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 

5.2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

5.3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę obejmującą cenę towaru oraz rzeczywiste koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), nie wyższe niż koszt najtańszej dostępnej w Sklepie opcji dostawy.