Reklamacje

1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad. W przypadku wszelkich wad produktów, zamówionych za pośrednictwem onlybio.life, ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740).

2. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji zamówień, należy składać mailowo na adres sklep@onlybio.life, telefonicznie za pośrednictwem biura obsługi klienta pod numerem telefonu umieszczonym pod zakładką „kontakt” lub pisemnie na adres: ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz.

3. Klient zobowiązany jest do sprawdzania zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru, konieczne jest spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go mailem na adres sklep@onlybio.life lub na adres siedziby firmy: ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz. Spisanie protokołu przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. 

4. W przypadku stwierdzenia wad towaru po odbiorze przesyłki, Kupujący, w celu złożenia reklamacji, proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego.

5. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za niezgodność towaru z Umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

6. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, obniży cenę albo zwróci- na skutek odstąpienia przez Klienta od Umowy- pełną należność za reklamowany produkt. 

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) i ewentualnej ponownej jego wysyłki (od Sprzedawcy do Klienta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu, oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru, w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji i zwrotu pełnej należność za reklamowany produkt, Sprzedawca zwróci Klientowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu, oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru, w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju,

10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty opisane w pkt. 8 i 9 ponoszone będą przez Klienta.

Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje Klientom zwrotu należności w ciągu 14 dni w przypadku:

1.1. Rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny), 

1.2. Odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, w terminie 14 dni, 

1.3. Obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji.

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności.

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano zapłaty za towar, chyba że klient wyraźnie wskaże inny numer rachunku bankowego.

Odpowiedzialność

1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy, wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży, strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie. 

3. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie. 

4. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. 

5. Klient zostanie powiadomiony o zablokowaniu możliwości składania zamówień poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia. 

6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień może zostać odblokowana lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta w Sklepie, zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe Konto zostanie usunięte (odpowiednio w przypadku Klienta nie posiadającego Konta, Klient nie będzie mógł składać zamówień z danego adresu e-mail). 

7. Informacje o produkcie zamieszczone w Sklepie nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia. 

8. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej w Sklepie lub regulaminie, Ceny Produktów nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w sklepach Sprzedawcy w sprzedaży bezpośredniej. 

9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.

10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu, w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu.

11. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. 

12. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę, są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego. 

13. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych Klientów o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien przesłać do Sklepu e-mail „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie. 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password