Reklamacje Klientów będących Konsumentami    

1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towarów zgodnych z Umową. W przypadku braku zgodności z umową towarów zamówionych za pośrednictwem sklep.onlybio.life, ponosimy z tego tytułu względem Klientów będących Konsumentami ustawową odpowiedzialność wynikającą z art. 43a i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Konsumentów, którzy kupili produkty oferowane przez Onlybio.life SA z siedzibą w Bydgoszczy w innych punktach sprzedaży, 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać mailowo na adres reklamacje@onlybio.life, lub pisemnie na adres korespondencyjny do przyjmowania reklamacji: Onlybio.life SA, ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz, Polska,

4. Konsument zobowiązany jest do sprawdzania zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru, konieczne jest spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go mailem na adres reklamacje@onlybio.life lub na adres korespondencyjny do przyjmowania reklamacji: Onlybio.life SA, ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz. Spisanie protokołu przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji,

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową po odbiorze przesyłki, Konsument, który dokonał zakupu w Sklepie, w celu złożenia reklamacji, proszony jest o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę zakupu towaru, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis niezgodności towaru z umową oraz datę jej zauważenia, żądanie Konsumenta. W celu sprawnego przebiegu procedury, zachęcamy do skorzystania z dołączonego formularza reklamacji -> Link do formularza reklamacyjnego

7.  Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Konsument powinien przesłać lub dostarczyć na adres magazynu Sprzedawcy: Onlybio.life SA: ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz reklamowany towar – z dopiskiem „Reklamacja”, wraz z dołączonym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje zgodnie z danymi, wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji,

8. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za niezgodność towaru z umową, jedynie w przypadku jej ujawnienia przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia tego towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Konsumentowi reklamowany produkt na pełnowartościowy albo -  w przypadkach określonych w art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - obniży cenę albo zwróci - na skutek odstąpienia przez Konsumenta od umowy - pełną należność za reklamowany produkt,

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji i wymiany reklamowanego produktu na produkt pełnowartościowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Konsumenta do Sprzedawcy) oraz poniesie koszty ponownej jego wysyłki (od Sprzedawcy do Konsumenta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu, oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru, w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji i zwrotu pełnej należność za reklamowany produkt, Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Konsumenta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Konsumenta do Sprzedawcy), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu, oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru, w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju,

12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty opisane w pkt. 10 i 11 powyżej ponoszone będą przez Konsumenta.

Reklamacje Klientów nie będących Konsumentami

1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad. W przypadku wszelkich wad produktów, zamówionych za pośrednictwem sklep.onlybio.life, ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady względem Klientów nie będących Konsumentami, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Klientów, którzy kupili produkty oferowane przez Onlybio.life SA z siedzibą w Bydgoszczy w innych punktach sprzedaży, 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać mailowo na adres reklamacje@onlybio.life, lub pisemnie na adres korespondencyjny do przyjmowania reklamacji: Onlybio.life SA, ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz, Polska,

4. Klient zobowiązany jest do sprawdzania zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru, konieczne jest spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go mailem na adres reklamacje@onlybio.life lub na adres korespondencyjny do przyjmowania reklamacji: Onlybio.life SA, ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz. Spisanie protokołu przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji,

5. W przypadku stwierdzenia wad towaru po odbiorze przesyłki, Klient, który dokonał zakupu w Sklepie, w celu złożenia reklamacji, proszony jest o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę zakupu towaru, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej zauważenia, żądanie klienta. W celu sprawnego przebiegu procedury, zachęcamy do skorzystania z dołączonego formularza reklamacji -> Link do formularza reklamacyjnego

7.  Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć na adres magazynu Sprzedawcy: Onlybio.life SA: ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz reklamowany towar – z dopiskiem „Reklamacja”, wraz z dołączonym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje zgodnie z danymi, wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji,

8. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za niezgodność towaru z umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy albo obniży cenę albo zwróci - na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy - pełną należność za reklamowany produkt,

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji i wymiany reklamowanego produktu na produkt pełnowartościowy Sprzedawca zwróci Klientowi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) oraz poniesie koszty ponownej jego wysyłki (od Sprzedawcy do Klienta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu, oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru, w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji i zwrotu pełnej należność za reklamowany produkt, Sprzedawca zwróci Klientowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu, oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru, w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju,

12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty opisane w pkt. 10 i 11 powyżej ponoszone będą przez Klienta.

Zwrot należności

1. Sprzedawca dokonuje Klientom zwrotu należności w ciągu 14 dni w przypadku:

2. Rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny), 

3. Odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, w terminie 14 dni,

4. Obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności,

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano zapłaty za towar, chyba że klient wyraźnie wskaże inny numer rachunku bankowego.

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password