§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady konkursu pt. #Podziel się swoją #hairstory (zwanego dalej: Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest Onlybio.Life S.A. z siedzibą Bydgoszczy przy ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców KrajowegoRejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000875787, posiadająca nr REGON: 341433396,nr NIP: 9562303561, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000.000,00 zł opłaconym w całości (zwana dalej: Organizatorem lub Onlybio.Life).

3. Konkurs zostanie ogłoszony poprzez opublikowanie postu z jego warunkami w serwisie Instagram na profilu należącym do Onlybio.Life https://www.instagram.com/onlybiolife/, a także informacji na stronie internetowej https://onlybio.life/konkurs/.

4. Czas trwania Konkursu jest następujący: rozpoczęcie dnia 09.09.2022 r. o godzinie 00:00:01 – zakończenie dnia 31.10.2022 r. o godzinie 23:59:59 czasu polskiego.

5. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany lub popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

6. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a osoby biorące w nim udział (zwane dalej: Uczestnikami) wyrażają zgodę na zwolnienieserwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna powyżej 13. roku życia, która posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest konsumentem wrozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

3. Osoby fizyczne, które nie ukończyły 18 roku życia, w celu uczestniczenia w Konkursie muszą uprzednio uzyskać zgodę przedstawiciela ustawowego w formie pisemnej iprzedstawić ją do wglądu na żądanie Organizatora. Jeżeli zgoda, o której mowa powyżej nie zostanie przekazana Organizatorowi, dana osoba zostanie wykluczona z Konkursu.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni w linii prostej bez ograniczeń, a wlinii bocznej do drugiego stopnia i powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia) oraz ich małżonkowie.

5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (jeden) raz.

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu musi łącznie spełnić poniższe warunki:

a. Posiadać aktywny, publiczny profil w serwisie Instagram;

b. Ściągnąć na swój telefon lub tablet aplikację Onlybio Stories od dewelopera OnlyBio.Life i zarejestrować się w niej zakładając konto użytkownika;

c. Dodać merytoryczną ocenę aplikacji Onlybio Stories (tj. dodać odpowiednią ilość gwiazdek wraz ze słowną recenzją) w ramach platformy, za pomocą której ją pobrano (np. AppStore, Sklep Google Play);

d. Wykonać zadanie konkursowe, które będzie podlegało ocenie tj: wykonać autorskie, kreatywne zdjęcie lub film swoich włosów z okresu przed świadomą pielęgnacją kosmetykami Onlybio® oraz w trakcie, kiedy włosy wyglądają zauważalnie lepiej i opublikować je w formie postu w serwisie Instagram (zwane dalej: Zadaniem konkursowym);

e. W poście z Zadaniem konkursowym oznaczyć profil @onlybio.life;

f. Wysłać 2 zdjęcia włosów „przed świadomą pielęgnacją” i „po/w trakcie świadomej pielęgnacji” wraz z krótkim opisem ich pielęgnacji (2-3 zdania) na adres e-mailowy: story@onlybio.life.

2. W przypadku niespełnienia chociażby jednego z warunków Konkursu, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zadanie konkursowe nie będzie podlegało ocenianiu.

3. Tylko jedno Zadanie konkursowe wykonane przez danego Uczestnika będzie podlegać ocenie.

4. Zadanie konkursowe musi zostać wykonane zgodnie z regulaminem serwisu Instagram.

5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz warunków Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do stosowaniawszelkich wymogów i zasad Konkursu określonych przez Organizatora.

6. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania konkursowego, które jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze, jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz od roszczeń podmiotów trzecich. Ponadto Uczestnik oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z Zadania konkursowego (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla jego wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

§4 Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody

1. Po zakończeniu Konkursu, Jury Onlybio.Life składające się z 3 członków dokona oceny Zadań konkursowych i wyłoni spośród Uczestników 4 zwycięzców (zwanych dalej: Laureatami), którzy wykonali najbardziej oryginalne, kreatywne i twórcze Zadania konkursowe. Każdy z Laureatów otrzyma określoną nagrodę/nagrody, w zależności od miejsca, które zajmie.

2. Posiedzenia Jury Onlybio.Life są tajne. Do zadań Jury będzie należeć także czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu.

3. Laureaci zostaną wybrani w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu, tj. do dnia 7 listopada 2022 r. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w formie InstaStories i w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Instagram na profilu należącym do Onlybio.Life https://www.instagram.com/onlybio.life/ oraz na stronie internetowej https://onlybio.life/konkurs/.

4. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:

a. Za I. miejsce: 2 nagrody rzeczowe tj. Multistyler Dyson Airwrap™ Complete Long o wartości 2.699 zł, zestaw kosmetyków marki Onlybio® o wartości ok. 300 zł oraz nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 6 poniżej;

b. Za II., III. i IV. miejsce: nagroda rzeczowa tj. zestaw kosmetyków marki Onlybio® o wartości ok. 300 zł oraz nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 6 poniżej.

5. Fundatorem nagród jest Organizator.

6. Każdy z Laureatów otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną o wartości stanowiącej równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania przy ocenianiu Zadań konkursowych Uczestników, którzy:

a. nie spełnili warunków niniejszego Konkursu,

b. naruszyli niniejszy Regulamin lub których Zadanie konkursowe narusza regulamin serwisu Instagram,

c. użyli w Zadaniu konkursowym słowa powszechnie uznanego za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub dyskryminującym grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§5 Odbiór nagrody

1. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub odpowiednio na ekwiwalent pieniężny czy rzeczowy.

2. Laureat nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

3. W celu odebrania nagrody Laureat zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej w Konkursie (poprzez powiadomienie o oznaczeniu w InstaStories lub w komentarzu pod postem w serwisie Instagram na profilu należącym do Onlybio.Life https://www.instagram.com/onlybio.life/) skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram i podać swoje imię, nazwisko, pełny adres do doręczeń oraz numer telefonu w celu wysyłki nagrody.

4. W przypadku nieprzekazania przez Laureata ww. danych we wskazanym terminie Jury wyznaczy innego Uczestnika, któremu przyzna daną nagrodę.

5. Przy przekazaniu nagrody Organizator potrąci nagrodę pieniężną, o której mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody Laureatowi z powodu podania przez niego nieprawdziwych danych osobowych, zmiany miejsca pobytu lub zmiany innych danych, które zostały przekazane Organizatorowi w celu wysyłki.

7. Wysyłka nagród wygranych w Konkursie nastąpi w ciągu 60 dni od dnia przekazania danych osobowych przez Laureata. W przypadku nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 30 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8. Nagroda zostanie wysłania Laureatowi na koszt Organizatora.

§6 Dane osobowe

1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności: imienia, nazwiska, adresu do doręczeń, numeru telefonu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania i doręczenia nagród, realizacji zobowiązań, o których w § 7 oraz innych prawnie uzasadnionych celach.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagród.

4. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych osobowych lub odmowa ich podania powoduje wykluczenie z Konkursu.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, usługi księgowe i podatkowe oraz organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.

7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką współpracą.

8. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i nie są poddawane profilowaniu.

§7 Wizerunek i prawa autorskie

1. Laureat z momentem wydania nagrody udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku zamieszczonego w Zadaniu konkursowym na okres 5 (pięciu) lat od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Laureat z momentem wydania nagrody udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej do Zadania konkursowego na okres 5 (pięciu) lat na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

b. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

c. wprowadzanie do obrotu, w tym do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności do Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych oraz sieci Internet;

e. wykorzystanie w innym utworze, w tym także eksploatacja takich utworów na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym Regulaminie;

f. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany, modyfikacji, zmiany układu i jakichkolwiek innych zmian modyfikacji i rozporządzania zmodyfikowanym utworem oraz korzystania z takiego zmodyfikowanego utworu w dowolny sposób;

g. wykorzystywanie do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

3. Z chwilą udzielenia Organizatorowi licencji niewyłącznej, na czas jej trwania Laureat nieodwołalnie zezwala Organizatorowi na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań Zadania konkursowego i korzystanie z powstałych utworów zależnych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, w tym na korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami w jakikolwiek sposób.

4. Organizator ma prawo do udzielania sublicencji w zakresie udzielonej mu licencji niewyłącznej.

§8 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Niniejszy Konkurs nie jest formą gry losowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.) i nie podlega regulacji ww. ustawy.

4. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi korespondencyjnie na adres: Onlybio.Life S.A. z siedzibą Bydgoszczy, ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz lub w formie e-mailowej na adres: story@onlybio.life w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni od jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, nazwę profilu w serwisie Instagram oraz adres korespondencyjny lub e-mailowy do odpowiedzi zwrotnej) oraz uzasadnienie. Reklamacje rozstrzyga Jury Onlybio.Life w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej https://onlybio.life/konkurs/ w zakładce Regulamin.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https://onlybio.life/konkurs/ w zakładce Regulamin.