Regulamin Sklepu Internetowego Onlybio.life SA, ul.Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz, Polska z dnia 15.03.2024r.

§ 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży, dokonywanej przez Sklep internetowy pod adresem onlybio.life, zwany dalej „Sklepem”, na rzecz Klientów.

§ 2. Dane Sklepu

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:


 1. Sprzedawca - Onlybio.life SA, ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz, Polska, NIP: 9562303561, przedsiębiorca w rozumieniu art. 43a i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

 2. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego,

 3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Onlybio.life SA, ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz, Polska niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie,

 4. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sklep skompletuje Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy Zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika, do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu,

 5. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego, w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie w Sklepie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu internetowego, towarów będących przedmiotem Zamówienia,

 7. Sklep - Sklep internetowy pod adresem onlybio.life, który jest własnością spółki Onlybio.life SA, ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz, Polska

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:


 1. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. Korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 3. Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 4. Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. Niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 4. Płatności

 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich Złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT),

 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz Koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu, w trakcie składania Zamówienia.

 3. Oferujemy następujące rodzaje płatności: szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl oraz Blue Media), karta kredytowa, przelew tradycyjny, BLIK, Google Pay etc.;

 4. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych, prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE).

 5. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Kupujący,

 6. W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej, obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem przez nas zamówienia,

 7. Dane do wpłat za Zamówienia złożone w naszym sklepie są następujące:


 8. rachunek bankowy: PKO Bank Polski

  numer konta: 83 1020 1055 0000 9102 0413 9838

  Onlybio.life SA, ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz, Polska

  w tytule konieczne jest podanie numeru zamówienia


 9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 5. Koszt wysyłki

 1. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

 2. Dla Zamówień realizowanych na terenie Polski koszt wysyłki wynosi odpowiednio:

  1. Dla Zamówień o wartości od 149 PLN - wysyłka gratis,

  2. Dla Zamówień o wartości poniżej 149 PLN zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej podanej w trakcie składania Zamówienia.

§ 6. Sposób i czas realizacji dostaw

 1. Sprzedawca nadaje przesyłki z adresem dostawy na terenie Polski.

 2. Realizacja dostaw odbywa się za pomocą firmy kurierskiej wybranej przez Klienta w formularzu Zamówienia adres. W momencie, gdy przesyłka opuści magazyn, Klient automatycznie otrzyma powiadomienie e-mail.

§ 7. Wysyłka towarów

 1. W przypadku płatności za pomocą szybkiego przelewu internetowego lub karty kredytowej, wysyłka jest realizowana w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia,

 2. W przypadku przelewu tradycyjnego, wysyłka jest realizowana najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Czas księgowania trwa ok. 2 dni roboczych,

 3. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych dużą ilością zamówień, termin wysyłki może opóźnić się do 7 dni roboczych.

 4. Klient powinien dokładnie obejrzeć doręczoną przesyłkę w obecności pracownika dostawcy,

 5. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

§ 8. Konto Klienta

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta,

 2. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu, możliwe jest po podaniu danych osobowych, koniecznych do złożenia Zamówienia,

 3. Każdy Klient uprawniony jest do założenia oraz używania indywidualnego Konta,

 4. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji,

 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem zasad polityki prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu,

 6. Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu e-mail do niego przypisanego, na adres elektroniczny Sklepu sklep@onlybio.life z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte w ciągu 14 dni roboczych, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.

§ 9. Składanie zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu Onlybio.life,

 2. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest poprawnie wypełnienie formularza,

 3. Złożenie Zamówienia stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży,

 4. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia,

 5. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

  1. Stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w polskich Złotych,

  2. Nie zawierają informacji odnośnie do kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy,

  3. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy jest cena podana na stronie internetowej,

  4. Sprzedający wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego. W celu otrzymania faktury, w trakcie składania zamówienia, należy wybrać i zaznaczyć jako dowód zakupu opcję: „faktura”. Samo wpisanie numerów identyfikacji podatkowej firmy nie wygeneruje faktury. Po wyborze opcji „paragon” nie mam możliwości zamiany paragonu na fakturę.

  5. W związku z realizacją zamówień wyłącznie na terenie Polski, Sprzedawca nie wystawia faktur podmiotom nieposiadającym siedziby firmy w Polsce.

 6. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość wskazania czy wyraża zgodę na częściową realizację Zamówienia w przypadku, gdy podczas kompletowania Produktów okaże się, że którykolwiek z zamówionych Produktów jest niedostępny.

§ 10. Odstąpienie od Umowy

 1. Każdy Konsument jest uprawniony do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny, składając stosowne Oświadczenie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia dostawy, na adres: Onlybio.life SA, ul. Mokra 32, 85-834 Bydgoszcz, Polska,

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia oraz Zwrot towaru przed upływem 14 dni,

 3. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Konsumenta i Sprzedawcy, adres Konsumenta, wskazanie numeru Zamówienia, wskazanie danych niezbędnych do dokonania zwrotu Należności oraz dane kontaktowe,

 4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, uważana jest ona za niezawartą,

 5. Podstawą zwrotu jest dołączenie Dowodu zakupu towaru,

 6. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy,

 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym ceny produktów oraz kosztów dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy,

 8. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia, do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności co nastąpi wcześniej,

 9. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi Konsument,

 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 11. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę obejmującą cenę towaru oraz rzeczywiste koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), nie wyższe niż koszt najtańszej dostępnej w Sklepie opcji dostawy.

 12. Postanowienia Regulaminu zawarte w pkt. 10 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 11. Reklamacje Klientów będących Konsumentami

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towarów zgodnych z Umową. W przypadku braku zgodności z umową towarów zamówionych za pośrednictwem onlybio.life, ponosimy z tego tytułu względem Klientów będących Konsumentami ustawową odpowiedzialność wynikającą z art. 43a i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Konsumentów, którzy kupili produkty oferowane przez Onlybio.life SA z siedzibą w Bydgoszczy w innych punktach sprzedaży,

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać mailowo na adres reklamacje@onlybio.life, lub pisemnie na adres korespondencyjny do przyjmowania reklamacji: Onlybio.life SA, ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz, Polska,

 4. Konsument zobowiązany jest do sprawdzania zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru, konieczne jest spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go mailem na adres reklamacje@onlybio.life lub na adres korespondencyjny do przyjmowania reklamacji: Onlybio.life SA, ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz. Spisanie protokołu przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji,

 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową po odbiorze przesyłki, Konsument, który dokonał zakupu w Sklepie, w celu złożenia reklamacji, proszony jest o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę zakupu towaru, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis niezgodności towaru z umową oraz datę jej zauważenia, żądanie Konsumenta. W celu sprawnego przebiegu procedury, zachęcamy do skorzystania z dołączonego formularza reklamacji -> Link do formularza reklamacyjnego

 7. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Konsument powinien przesłać lub dostarczyć na adres magazynu Sprzedawcy: Onlybio.life SA: ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz reklamowany towar – z dopiskiem „Reklamacja”, wraz z dołączonym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje zgodnie z danymi, wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji,

 8. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za niezgodność towaru z umową, jedynie w przypadku jej ujawnienia przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia tego towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,

 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Konsumentowi reklamowany produkt na pełnowartościowy albo - w przypadkach określonych w art. 43e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - obniży cenę albo zwróci - na skutek odstąpienia przez Konsumenta od umowy - pełną należność za reklamowany produkt,

 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji i wymiany reklamowanego produktu na produkt pełnowartościowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Konsumenta do Sprzedawcy) oraz poniesie koszty ponownej jego wysyłki (od Sprzedawcy do Konsumenta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu, oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru, w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.

 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji i zwrotu pełnej należność za reklamowany produkt, Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Konsumenta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Konsumenta do Sprzedawcy), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu, oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru, w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju,

 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty opisane w pkt. 11.10 i 11.11 powyżej ponoszone będą przez Konsumenta.

§ 12. Reklamacje Klientów nie będących Konsumentami

 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad. W przypadku wszelkich wad produktów, zamówionych za pośrednictwem onlybio.life, ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady względem Klientów nie będących Konsumentami, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Klientów, którzy kupili produkty oferowane przez Onlybio.life SA z siedzibą w Bydgoszczy w innych punktach sprzedaży,

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać mailowo na adres reklamacje@onlybio.life, lub pisemnie na adres korespondencyjny do przyjmowania reklamacji: Onlybio.life SA, ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz, Polska,

 4. Klient zobowiązany jest do sprawdzania zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru, konieczne jest spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go mailem na adres reklamacje@onlybio.life lub na adres korespondencyjny do przyjmowania reklamacji: Onlybio.life SA, ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz. Spisanie protokołu przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji,

 5. W przypadku stwierdzenia wad towaru po odbiorze przesyłki, Klient, który dokonał zakupu w Sklepie, w celu złożenia reklamacji, proszony jest o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę zakupu towaru, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej zauważenia, żądanie klienta. W celu sprawnego przebiegu procedury, zachęcamy do skorzystania z dołączonego formularza reklamacji - Link do formularza reklamacyjnego

 7. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć na adres magazynu Sprzedawcy: Onlybio.life SA: ul. Mokra 32 dok 9, 85-834 Bydgoszcz reklamowany towar – z dopiskiem „Reklamacja”, wraz z dołączonym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje zgodnie z danymi, wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji,

 8. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za niezgodność towaru z umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,

 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy albo obniży cenę albo zwróci - na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy - pełną należność za reklamowany produkt,

 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji i wymiany reklamowanego produktu na produkt pełnowartościowy Sprzedawca zwróci Klientowi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) oraz poniesie koszty ponownej jego wysyłki (od Sprzedawcy do Klienta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu, oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru, w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.

 11. W przypadku uwzględnienia reklamacji i zwrotu pełnej należność za reklamowany produkt, Sprzedawca zwróci Klientowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu, oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru, w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju,

 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty opisane w pkt. 12.10 i 12.11 powyżej ponoszone będą przez Klienta.

§ 13. Zwrot należności

 1. Sprzedawca dokonuje Klientom zwrotu należności w ciągu 14 dni w przypadku:

  1. Rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny),

  2. Odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, w terminie 14 dni,

  3. Obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji.

 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności,

 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano zapłaty za towar, chyba że klient wyraźnie wskaże inny numer rachunku bankowego.

§ 14. Przyznawanie Ocen, wyrażanie Opinii

 1. Informacje ogólne

  1. Opinie na temat Produktów mogą być dodawane zarówno przez Użytkowników dokonujących zakupu za pośrednictwem Sklepu, jak i przez tych, którzy nabyli Produkt w inny sposób.

  2. Opinia Użytkownika to subiektywna wypowiedź dotycząca Produktu, umieszczona w ramach funkcjonalności Sklepu (dalej: Opinia). Nie są uważane za Opinie wzmianki dotyczące terminów dostawy, płatności, obsługi klienta i innych aspektów niezwiązanych bezpośrednio z Produktem.

  3. Wysłanie Opinii wymaga akceptacji Regulaminu opinii i zgody na przestrzeganie jego postanowień.

  4. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi dodawania Opinii w każdej chwili, co oznacza zaprzestanie zamieszczania treści w Sklepie.

  5. Każdy Użytkownik ma prawo wystawić jedną Opinię dotyczącą danego Produktu.

§ 15. Zasady publikowania Opinii

 1. Aby opublikować Opinię, Użytkownik musi podać:

  1. Ocenę Produktu w skali od 1 do 5 gwiazdek,

  2. Oznaczenie Użytkownika (imię),

  3. Treść Opinii.

 2. Użytkownik zobowiązany jest także oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem opinii, akceptuje jego treść i kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii.

 3. Opinia Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez Sprzedawcę pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu opinii.

 4. Sprzedawca ma prawo odmówić publikacji Opinii, jeżeli:

  1. Jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami,

  2. Narusza prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, lub zobowiązania o zachowaniu poufności.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do moderacji Opinii, tj. do nanoszenia oczywistych poprawek ortograficznych, interpunkcyjnych lub składniowych, bez wpływu na merytoryczną treść Opinii.

 6. Średnia ocena Produktu jest wyliczana na podstawie ocen Użytkowników, nie uwzględniając Opinii, które nie zostały opublikowane.

§ 16. Weryfikacja Opinii

 1. Sprzedawca dokłada starań w celu zweryfikowania, czy Opinia została zamieszczona przez osobę, która nabyła opiniowany Produkt. Opinie mogą być potwierdzone lub niepotwierdzone.

  1. Potwierdzona opinia: Opinia Użytkownika, który zakupił opiniowany Produkt w Sklepie. Oznaczona jest zwrotem „Potwierdzona zakupem”.

  2. Pozostałe opinie: Opinia Użytkownika, co do której Sprzedawca nie ma możliwości potwierdzenia zakupu danego Produktu.

§ 17. Prawa autorskie

 1. Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Opinii, a Sprzedawcy udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie Opinii zgodnie z Regulaminem opinii.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnienie Opinii przez Sprzedawcę oraz na korzystanie z Opinii w różnych formatach i celach.

§ 18. Odpowiedzialność w zakresie zamieszczanych Opinii

 1. Sprzedawca nie jest dostawcą treści Opinii, lecz jedynie zapewnia narzędzia do ich udostępniania. Opinie nie wyrażają poglądów Sprzedawcy.

 2. W przypadku otrzymania informacji o bezprawnym charakterze treści Opinii, Sprzedawca ma prawo modyfikować lub usuwać treści.

§ 19. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. Użytkownik lub inna osoba, uznając, że Opinia narusza prawa lub inne zasady, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. Sprzedawca zweryfikuje sytuację i podejmie działania w celu zapobieżenia naruszeniom.

 3. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania Opinii w Sklepie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: opinie@onlybio.life. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien szczegółowo opisać zaistniały problem. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamacje, przesyłając jej rozpatrzenie na adres e-mail Użytkownika.

§ 20. Odpowiedzialność

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy, wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży, strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie,

 3. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie,

 4. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu,

 5. Klient zostanie powiadomiony o zablokowaniu możliwości składania zamówień poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia,

 6. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień może zostać odblokowana lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta w Sklepie, zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe Konto zostanie usunięte (odpowiednio w przypadku Klienta nie posiadającego Konta, Klient nie będzie mógł składać zamówień z danego adresu e-mail),

 7. Informacje o produkcie zamieszczone w Sklepie nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia,

 8. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej w Sklepie lub Regulaminie, Ceny Produktów nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w sklepach Sprzedawcy w sprzedaży bezpośredniej,

 9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient,

 10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu, w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu,

 11. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną,

 12. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę, są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego,

 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa,

 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych Klientów o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien przesłać do Sklepu e-mail „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15.03.2024r.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.


Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są poniżej: