§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

1. Usługodawca/Administrator Danych Osobowych: oznacza spółkę Onlybio.Life SA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875787, REGON: 341433396, NIP: 956230356, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przekazanych przez Użytkownika.

2. Aplikacja - Aplikacja mobilna OnlyBio Stories przeznaczona na urządzenia mobilne obsługiwane przez systemem operacyjny Android, iOS.

3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji.

4. Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika przy użyciu jednorazowego kodu wysyłanego na podany adres e-mail przez Użytkownika lub za pomocą konta na Google, Apple lub na Facebooku.

5. Dane identyfikacyjne - login (adres e-mail lub nazwa Użytkownika) podany przez Użytkownika w procesie zakładania KONTA OnlyBio Stories lub dane identyfikacyjne przekazywane przez Google, Apple lub Facebooka.

6. KONTO OnlyBio Stories - usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi pod adresem aplikacji po zalogowaniu przy użyciu Danych identyfikacyjnych.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Aplikacji.

2. Regulamin, o którym mowa w punkcie 1 jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

3. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

4. Aplikacja służy promowaniu kosmetyków firmy Only Bio oraz Stars from the Stars, a także edukowaniu w zakresie świadomej i naturalnej pielęgnacji włosów przy użyciu tych kosmetyków.

5. Konto OnlyBio Stories może założyć każdy Użytkownik Aplikacji po akceptacji regulaminu Apilkacji oraz udzieleniu zgody marketingowej. Formularz zakładania KONTA OnlyBio Stories dostępny jest pod adresem aplikacji.

6. Użytkownik, jeśli nie korzysta z logowania za pomocą konta na Google, Apple lub na Facebooku, w celu każdorazowego zalogowanie na adres mailowy podany w formularzu otrzyma jednorazowy kod służący do zalogowania się do aplikacji.

7. Każdy Użytkownik ma dostęp do artykułów i filmów instruktażowo edukacyjnych oraz może skorzystać z indywidualnie dobranego planu pielęgnacyjnego włosów przy użyciu kosmetyków firmy Only Bio oraz Stars from the Stars.

8. Użytkownicy, którzy zdecydują się skorzystać z indywidualnie dobranego planu pielęgnacyjnego włosów przy użyciu kosmetyków firmy Only Bio oraz Stars from the Stars będą otrzymywali powiadomienia push przypominające o zadaniu do wykonania w celu realizacji planu pielęgnacyjnego.

9. Użytkownicy, którzy wyrażą osobną zgodę będą otrzymywali powiadomienia push na temat kosmetyków, wydarzeń itp. od firmy Only Bio oraz Stars from the Stars o charakterze informacyjnym i marketingowym, w tym informacje o promocjach.

10. Użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnej usługi dostarczania wiadomości w aplikacji za pośrednictwem powiadomień web push obsługiwanej przez push WonderPush (https://www.wonderpush.com/). W celu korzystania z usługi należy dokonać subskrypcji, klikając żądanie autoryzacji kontrolowane przez urządzenie podczas korzystania z aplikacji. Dane przetwarzane w celu wykonania usługi są anonimizowane i przechowywane na serwerach WonderPush przez maksymalnie 90 dni. W trakcie korzystania z usługi nie są przetwarzane żadne rozpoznawalne dane dotyczące adresu IP, Użytkownika lub jego urządzenia. Dane nie są udostępniane osobom trzecim. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień web push, anulując subskrypcję z poziomu strony ustawień aplikacji.

11. Aplikację można pobrać i zainstalować bezpłatnie korzystając ze sklepu internetowego:

     1. Google Play (dla systemu Android),

     2. App Store (dla systemu iOS).

12. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji są bezpłatne.

13. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

§ 3. Wymagania techniczne

1. Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego określonego w § 2 pkt 9 na urządzenie mobilne Użytkownika.

2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, musi spełniać wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

     1. Android 7 lub nowszy,

     2. IOS 13 lub nowszy.

3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci Internet.

4. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.  W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację.

§ 4. Zasady korzystania

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:

     1. w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona,

     2. w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych,

     3. w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz operatora usługi dostępu do sieci Internet,

     4. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

4. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego.

5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

6. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

§ 5. Prawa autorskie

1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Aplikacji należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.).

2. Korzystanie z treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Aplikacja przetwarza dane osobowe w postaci adresu e-mail podawanego jako Login w procesie aktywacji Aplikacji danymi KONTA OnlyBio Stories w celu umożliwienia bezpiecznego, autoryzowanego dostępu do usług w ramach Aplikacji zgodnie z licencją.

2. Usługodawca informuje, że w celu realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas logowania.

3. W procesie logowania do Aplikacji wysyłane są następujące informacje dotyczące urządzenia mobilnego:

     1. marka,

     2. model,

     3. identyfikator sprzętowy,

     4. rodzaj i wersja systemu operacyjnego,

     5. data i godzina logowania

4. Informacje wysyłane są do Usługodawcy w procesie logowania do Aplikacji i wykorzystywane w celu świadczenia usługi dostępu do materiału udostępnianego przez Aplikację oraz wsparcia technicznego w przypadku reklamacji.

5. Celem aplikacji jest promowanie produktów firmy Only Bio oraz Stars from the Stars, dlatego podane dane przez Użytkowników mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

6. Użytkownik instalując aplikację akceptuje warunki Regulaminu i akceptuje przetwarzanie danych opisanych w § 6 pkt 1, 2 i 3.

7. Instalacja Aplikacji jest dobrowolna, ale niezbędna do uruchomienia Aplikacji.

8. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji, mogą być przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie do celów statystycznych.

9. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności dostępnej pod adresem aplikacji.

§ 7. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji.

3. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Usługodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Użytkownika w stosowanej przez niego konfiguracji.

§ 8. Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.

2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:

     1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: aplikacja.reklamacje@onlybio.life

     2. pisemnie na adres Usługodawcy: Onlybio.Life SA z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.

4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni.

5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem aplikacji.

Regulamin obowiązuje od 01.03.2023Regulations of the OnlyBio Stories mobile app


§ 1. Definitions

The definitions used in the Regulations mean:

1. Service Provider/Personal Data Administrator: means Onlybio.Life SA with its registered office in Bydgoszcz at ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Bydgoszcz, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000875787, REGON: 341433396, NIP: 956230356, which provides services electronically, and stores and accesses information provided by the User.

2. App - The OnlyBio Stories mobile app intended for mobile devices supported by the Android and iOS operating systems.

3. User  - a natural person who uses the App.

4. Logging in - the act of entering the Identification data, allowing the User to be identified using a one-time code sent to the e-mail address provided by the User or using a Google, Apple or Facebook account.

5. Identification data - login (e-mail address or User's name) provided by the User in the process of setting up an OnlyBio Stories ACCOUNT or identification data provided by Google, Apple or Facebook.

6. OnlyBio Stories ACCOUNT - electronic services made available to the User at the address of the app after logging in using Identification Data.

§ 2. General provisions

1. These regulations, hereinafter referred to as the Regulations, define the rules for using the App.

2. The regulations referred to in point 1 are regulations within the meaning of art. 8 of the Act of July 18, 2002 on the provision of services electronically (i.e. Journal of Laws of 2020, item 344, as amended).

3. The App and all materials contained therein are the sole property of the Service Provider.

4. The App is used to promote OnlyBio and Stars from the Stars cosmetics, as well as to educate in the field of conscious and natural hair care using these cosmetics.

5. The OnlyBio Stories account can be set up by any User of the App after accepting the Regulations of the App and granting marketing consent. The OnlyBio Stories ACCOUNT form is available at the App address.

6. If the User does not log in using a Google, Apple or Facebook account, each time they log in to the e-mail address provided in the form, they will receive a one-time code to log in to the App.

7. Each User has access to articles, and instructional and educational videos, and can use an individually selected hair care plan using OnlyBio and Stars from the Stars cosmetics.

8. Users who decide to use an individually selected hair care plan using OnlyBio and Stars from the Stars cosmetics will receive push notifications reminding them of the task to be performed in order to implement the care plan.

9. Users who give separate consent will receive push notifications about cosmetics, events, etc. from OnlyBio and Stars from the Stars of an information and marketing nature, including information about promotions.

10. Users can take advantage of a free in-app messaging service via web push notifications powered by WonderPush push (https://www.wonderpush.com/). In order to use the service, one must subscribe by clicking on the authorization request controlled by the device when using the App. The data processed to perform the service is anonymized and stored on WonderPush servers for a maximum of 90 days. When using the service, no recognizable data regarding the IP address, the User or their device is processed. The data is not shared with third parties. Each User may unsubscribe from receiving web push notifications at any time by unsubscribing on the App settings page.

11. The App can be downloaded and installed free of charge using the online store:

     1. Google Play (for Android),

     2. App Store (for iOS).

12. The services provided through the App are free of charge.

13. The costs of data transmission required to download, install and use the App are covered by the App User on their own under the agreement concluded with the operator of their internet access service. The Service Provider is not responsible for the amount of fees charged for the use of data transmission necessary to use the App.

§ 3. Technical requirements

1. Installation of the App requires downloading the App from the online store specified in § 2 point 9 to the User's mobile device.

2. The device on which the Application is to be launched must meet the technical requirements regarding the operating system:

     1. Android 7 or later,

     2. IOS 13 or later.

3. Access to the internet is required for the launch and proper operation of the App.

4. Using the App means acceptance of the content of these Regulations by the User. If the User does not agree to accept the Regulations, the App should be uninstalled.

§ 4. Terms of use

1. The User is obliged to use the Application:

     1. in a manner consistent with applicable law, these Regulations and the regulations of the stores where the App has been made available,

     2. in a manner consistent with the principles of social coexistence, including the general principles of using the internet and mobile app,

     3. in a way that is not inconvenient for other Users and the operator of the internet access service,

     4. respecting the personal rights of third parties (including the right to privacy) and any other rights they are entitled to.

2. The User is obliged to use all information and materials made available via the App only within the scope of permitted use.

3. The User is obliged to immediately notify the Service Provider of any violation of rights in connection with the use of the App.

4. The User may stop using the App at any time. Cessation of use requires uninstalling the App from their mobile device.

5. If it is found that the User commits activities prohibited by law or these Regulations, or which violate the principles of social coexistence or are detrimental to the justified interest of the Service Provider, the Service Provider may take action, including restricting the User's ability to use the App and the services provided through it.

6. The User uses the App voluntarily and at their own risk.

§ 5. Copyrights

1. The proprietary copyrights to the content published in the App belong to the Service Provider. Copyrights are protected under the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights (i.e. Journal of Laws of 2021, item 1062, as amended).

2. Using the content published in the App does not mean that the User has acquired any copyrights. The User may use this content only to the extent permitted by the Act on Copyright and Related Rights.

3. None of the content used by the User, in whole or in part, may be reproduced in any form and distributed in any way (electronic or mechanical), including copying and posting on the internet. The use or exploitation of the content in whole or in part without the written consent of the Service Provider is prohibited.

§ 6. Personal data protection

1. The App processes personal data in the form of an e-mail address provided as Login in the process of activating the App with OnlyBio Stories ACCOUNT data in order to enable secure, authorized access to services within the App in accordance with the license.

2. The Service Provider gives notice that in order to provide the access service, it is necessary to process operational data including the date and time of logging in.

3. In the process of logging in to the App, the following information about the mobile device is sent:

     1. manufacturer,

     2. model,

     3. hardware ID,

     4. operating system type and version,

     5. login date and time

4. Information is sent to the Service Provider in the process of logging into the App and used to provide access to the material provided by the App, and technical support in the event of complaints.

5. The purpose of the App is to promote OnlyBio and Stars from the Stars products, therefore the data provided by the Users may be used for marketing purposes.

6. By installing the application, the User accepts the terms of the Regulations and accepts the processing of data described in § 6 points 1, 2 and 3.

7. Installation of the App is voluntary, but necessary to run the App.

8. Anonymous data regarding the User's activity in the App may be processed by the Service Provider only for statistical purposes.

9. The Service Provider processes personal data in accordance with applicable law and the privacy policy available at the App address.

§ 7. Service Provider's Responsibility

1. The User acknowledges that the App is a computer program, the functioning of which is affected by a number of factors that require it to coexist with other computer programs, computer component drivers, web browsers, other devices, including computer networks or the infrastructure of telecommunications operators.

2. The User acknowledges that there may be circumstances affecting the operation of the App, which are not within the scope of the Service Provider's responsibility, and which are not possible to exhaustively investigate and prevent possible irregularities in the functioning of the App.

3. In connection with the above, no provisions of the Regulations, and no element of the content of the websites belonging to the Service Provider, should be interpreted as a guarantee of the proper operation of the App, and the User, despite the lack of such a guarantee, independently decides to start using the App, bearing in mind, above all, that the App has not been designed in a way that ensures its optimal functioning on the device owned by the User in the configuration used by him.

§ 8. Complaints procedure

1. Any complaints regarding the use of the App should be reported within 14 days of discovering any irregularities. 2. Complaints can be made:

     1. via e-mail to the e-mail address: aplikacja.reklamacje@onlybio.life

     2. in writing to the address of the Service Provider: OnlyBio.Life S.A. with its registered office in Bydgoszcz at ul. Jakóba Hechlińskiego 6, 85-825 Bydgoszcz

3. The complaint should contain: the matter of the complaint and the contact address to which feedback should be sent.

4. The time for considering a complaint and providing feedback is 7 days.

5. Responses to complaints will be sent by e-mail, traditional mail or by phone, in accordance with the contact details provided by the complainant in the complaint notification.

§ 9. Final Provisions

1. In matters not covered by these Regulations, the relevant provisions of Polish law shall apply, in particular the Civil Code, and the Act on the provision of services electronically.

2. These regulations are available at the App's address.

These Regulations are valid from 01.03.2023

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password